ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το υλικό που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα  https://e-physio.gr (ενδεικτικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, κλπ) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της «E-PHYSIO IKE». και προστατεύεται από τις κείμενες διατάξεις του Ν. 2121/1993 όπως αυτό τροποποιήθηκε από Ν. 4481/2017. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, πώλησης, διανομής ή μετάδοσης με κανένα τρόπο, εκτός αν υπάρχει σχετική ρητή άδεια από την «E-PHYSIO IKE».